اشتراک گذاری
نام گذاری یکی از شهرک‌های اسرائیل به نام بلندی‌های ترامپ!
سست‌ترین جای جهان