اشتراک گذاری
اشغالگر باید از بین برود (موشکهای مقاومت در انتظار دشمن)

اسراييل باید از بین برود