اشتراک گذاری
حنظله درمان کیست ؟ و ماجراهای یک غده سرطانی

 کاریکاتور حنظله: حنظله با تلخندهایش با مضامینی همچون کودکان و زنان درمان غده سرطانی تاریخ امروز جهان است.

 

سَرَطان (در برخی منابع فارسی با نام چَنگار[۱] آمده‌است) نامی است که به مجموعهٔ بیماری‌هایی اطلاق می‌شود که از تکثیر مهارنشدهٔ سلول‌ها پدید می‌آیند.

سلولهای رادیکال و مهار گسیخته که جان سلولهای دیگر را با تکثیرشان به خطر می اندازند.

حنطله درمان کیست غده سرطانی

حنطله درمان کیست : غده سرطانی

 

دیر زمانی است که کودکان فلسطینی از این غده رنجها و مصیبتها دیده اند.

تا اینکه هنرمندی سعی کرد این فجایع را در قالب طنز به مردم  گوشزد کند.

حنظله درمان زنان و کودکان فلسطینی است.

سرطان جان مردم را میگیرد و بزرگتر میشود . و رژیم صهیونیستی هم اینچنین است.

هرگونه مقاومت د رمقابل سرطان منجر به مرگ میشود و ناجی علی خالق حنظله هم اینچنین شد.

حنظله شخصیت کاریکاتوری است که این غده سرطانی را به تمسخر میگیرد.آن زمان از ناجی علی خالق حنظله نمیپرسیدند حنظله کیست؟ ولی او میدانست کودکی خودش است به عنوان یک سلول برای تلخند زدن در برابر یک غده سرطانی ، اما آنها ناجی علی  را تحمل نکردند و کشتند.

خون ناجی علی حنظله را معروفتر و سرزنده تر کرد.

از آن روز به بعد روزی نیست که سایتهای کاریکاتور جهان کاریکاتوری از این غده سرطانی و ظلمهای نژادپرستانه رژیم صهیونیستی نکشند.

امروزه از ایتالیا و فرانسه و اکثر کاریکاتوریستهای جهان قلم بدست راه ناجی علی را در کالبد حنظله میدمند.

برای شناخت اینکه حنظله کیست و از بین بردن این غده سرطانی به نظر میرسد خبرنگاران آزاد هم بایدکمک کنند تا حنظله باز هم سرزنده تر از همیشه به مقاومت بپردازد و به حیات خود در مقابل این غده سرطانی ادامه دهد.

حال همه فهمیدیم حنظله کیست یک شخصیت طنز و کاریکاتور هرچند برای خندیدن نیست برای آزادی کودکان  فلسطینی و درمان غده رژیمی سرطانی  و ضد دمکراسی .

سایت کاریکاتور حنظله  http://hanzaleh.net

منتظر دریافت کاریکاتورهای جدید شما بالاخص در رابطه با کودکان فلسطینی میباشد.